Opłaty

 1. Taksa notarialna
  • Zgodnie z art. 5 Prawa o notariacie NOTARIUSZOWI za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie. Taksę notarialną ustala w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości. Obecnie obowiązująca taksa wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 237.). Taksa liczona jest według stawki kwotowo-procentowej, różnej w różnych przedziałach wartości przedmiotu czynności, przy możliwości zastosowania obniżenia do połowy (§ 6 rozporządzenia), do 1/4 (§ 7 ust. 1 rozporządzenia) lub 1/10 (§ 7 ust. 2 rozporządzenia) - dlatego też taksę należy każdorazowo wyliczyć dla każdej czynności. Zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 p-kt 1 i art. 146a ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), od taksy notarialnej nalicza się podatek od towarów i usług VAT, według stawki 23%.
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Podatek od czynności cywilnoprawnych, po zastosowaniu zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, liczony jest według odpowiedniej stawki, dlatego też należy każdorazowo wyliczyć dla każdej czynności wysokość tego podatku.
 3. Podatek od darowizny (darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie)
  • Podatek od darowizny zgodnie z ustawą z 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 93, poz. 768). Podatek od darowizny liczony jest według stawki kwotowo-procentowej, różnej w różnych przedziałach wartości przedmiotu umowy, po zastosowaniu zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, dlatego też należy każdorazowo wyliczyć dla konkretnej darowizny wysokość tego podatku.
  • UWAGA: zgodnie z art. 4a powołanej ustawy nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby ze wskazanego kręgu osób najbliższych zwolnione jest od podatku, pod warunkami w ustawie określonymi.
 4. Opłaty sądowe
  • Opłaty sądowe zgodnie z ustawą z 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.).  Opłaty sądowe z zakresu prawa o księgach wieczystych określone są w rozdziale 3 powołanej ustawy, w art. od 42 do 48.
 5. Opłata za wypisy aktów wysokości 6 zł + VAT 23% za każda stronę; wypisy maja moc prawną oryginału aktu i wydawane są stroną oraz wysyłane są do instytucji, które notariusz ma obowiązek zawiadomić o dokonanej czynności (wydział ksiąg wieczystych, sąd rejonowy, urząd skarbowy, geodezja, gmina, spółdzielnia, itp.)

Przy każdej konkretnej sprawie, w celu prawidłowego obliczenia taksy notarialnej, podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości/wspólności prawa jak również opłat sądowych - prosimy kontaktować się bezpośrednio z KANCELARIĄ osobiście, telefonicznie lub e-mailem.